Tin tức

GRDP CỦA THÁI NGUYÊN SAU NỬA NHIỆM KỲ

14 nhóm chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Thái Nguyên, trong đó mục tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8%/năm trở lên. Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XX, vượt qua những khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh trong năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng dương 6,53%, tuy không đạt kế hoạch đề ra (tăng 7%) nhưng đây là kết quả khá tích cực. Năm 2022, tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,59%, vượt kế hoạch đề ra là 8%.

Bình quân 02 năm (2021 – 2022) tăng trưởng GRDP đạt 7,55%/năm, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,23%/năm, đóng góp 0,42 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 8,46%/năm, đóng góp 5,45 điểm phần trăm (riêng khu vực công nghiệp tăng 8,82%/năm, đóng góp 5,14 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ tăng 6,59%/năm, đóng góp 1,47 điểm phần trăm… Đáng chú ý, năm 2022, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 89,9% trong tổng GRDP, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm 2021,

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trong giai đoạn 2021 – 2022 luôn cao hơn tốc độ tăng dân số nên GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 107 triệu đồng, tăng 12,5% so với năm 2021. Trong giai đoạn này, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Thái Nguyên luôn dẫn đầu các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 4/10 tỉnh vùng Thủ đô Hà Nội (chỉ xếp sau Bắc Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc). Bước sang năm 2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng năm 2023 ước tăng 4,35% so với cùng kỳ (cao hơn tăng trưởng GDP cả nước, ước đạt 4,24%), trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 2,85%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm 7,34%….

          Nửa đầu nhiệm kỳ với nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù chưa đạt như kỳ vọng nhưng đây là kết quả của sự quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung sức, đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; tận dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cơ chế thu hút đầu tư cởi mở, linh hoạt, tạo động lực, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế – xã hội. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 khó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% sẽ gây áp lực rất lớn đến tăng trưởng năm 2024 và năm 2025 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả nhiệm kỳ 2021 – 2025. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên sẽ quyết tâm hoàn thành cao nhất có thể các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, trong đó có mục tiêu về tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 8%/năm.

MBEC