Tổng hợp điểm trung bình các chỉ số thành phần DDCI các sở, ban, ngành của tỉnh năm 2022

Kết quả khảo sát DDCI 2022 tổng hợp

Chỉ số DDCI

Generated by wpDataTables