Tin tức

DỰ ÁN KCN SÔNG CÔNG II (GIAI ĐOẠN 2)

Đồ án quy hoạch – Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có quy mô sử dụng đất trên 296ha thuộc hai xã Bá Xuyên và Tân Quang. Trong đó: Khu số 1 có quy mô 175,52ha; Khu số 2 có quy mô 120,72ha. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 3.985,47 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng và vốn huy động trên 3.386 tỷ đồng).

Tiến độ thực hiện Dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên phải bố trí đủ số vốn cam kết và thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, giám sát quá trình triển khai Dự án, trong đó có việc bố trí đủ số vốn chủ sở hữu theo cam kết; cụ thể hóa phương án huy động vốn vay./.

MBEC